2018. június 20., szerda

Milyen a jó pap?

A távoli Mexikó papságának szavaként közöljük az alábbi „papi programot”, amely a kitűnően szerkesztett mexikói papi folyóirat, „CHRISTUS”, 1947-es számában jelent meg. 

1. A jó pap következetesen, meghatározott órában kel föl.
2. Mindennapi munkáját a tiszta szándék harmatával hinti meg.
3. Reggeli elmélkedéséhez hűségesen ragaszkodik.
4. A szentmisére, akárcsak az előkelő vendéggel való találkozásra, fölkészül (kifogástalan külső és lelki behangolás).
5. Az oltár áldozatát a hit elevenségével s a szeretet melegével, az első szentmise hangulatában igyekszik végezni.
6. A hálaadást nyugodtan és áhítattal végzi. 
7. A papi zsolozsmát „digne, attente ac devote” mondja el.
8. Naponkint legalább egy órát fordít egyházi tanulmányokra, szemmel tartva azt, amire legjobban szüksége van.
9. Az erkölcstan időszaki ismétlésére gondot fordít.
10. Az evésben és ivásban mértéket tart.11. A szentségi Úr Jézushoz gyakran ellátogat.
12. Nem múlik el nap számára lelki olvasmány nélkül.
13. A rózsafüzért, ha teheti, családi keretben vagy a templomban imádkozza.
14. Van néhány józanul megválasztott magánájtatossága.
15. A részletes lelkiismeret-vizsgálást (examen particulare) nagyra értékeli s változó életkörülményeihez úgy alkalmazza, hogy a lelki életben haladjon.
16. Minden nyolcadnap (legalább) gyónik s épületes pap vezetésére bízza magát.
17. Sohasem tér éjjel nyugovóra anélkül, hogy jó kereskedő módjára számadásait rendbe ne hozta volna.
18. Papi hivatása gyakorlásában a jó szándék és az Úr házáért való buzgóság vezeti.
19. A gondjaira bízott nyáj felé, az Úr Jézus szellemében, lelki szeretetet mutat.
20. Különös figyelemmel van a szegényekre és elhagyottakra, úgy, amint tette az Isteni Mester is.


Papok imádkoznak egy abortuszklinika előtt


21. A beteglátogatást tapintattal és okosan végzi.
22. A gyermekek vallásos nevelését szívén viseli.
23. Az A. C. biztosan számíthat reá; a mezei és ipari munkásság szükségleteit ismeri s rajtuk készségesen segít.
24. A gyóntatószékben az Isteni Orvos, Tanító és Atya szellemében szem elútt tartja a papi méltóság és okosság követelményeit.
25. Hogy e kényes hivatását jól tölthesse be, az elején fölindítja a jó szándékot (türelem!) és Istentől megvilágosítást kér, a végén pedig tanúsított magaviseletét fölülvizsgálja.
26. Féltő gonddal ügyel az Isten házának tisztaságára (seprés, szellőztetés, portalanítás!).
27. Az év főbb ünnepeit méltó fénnyel üli meg; s híveit azok jelentőségéről fölvilágosítja.
28. A szertartások előírásait pontosan követi.
29. A templomban vigyáz a csendre, s hogy híveinek jó példával járjon elő, kellő módon a sekrestyében is gyakorolja azt.
30. Följebbvalói ellen nem zúgolódik; paptársait nem szólja meg; híveivel szemben tartózkodó modorú. A papi becsületen nem enged csorbát ejteni.31. A nőkkel nem bizalmaskodik. Viselkedése velük szemben a szemérem, tartózkodó és természetfölötti udvariasság jegyében áll.
32. A gyakori gyónókkal szaporán végez s sohasem engedi meg, hogy a gyóntatószékben másról, mint lelkiismereti kérdésekről szó essék.
33. Lelki tisztaságban az angyalok segítségét igyekszik biztosítani. Az élet nyomorúságai és számos veszedelme közepett maga mellett érzi őrangyalát.
34. Havonkint lelki magába szállást végez, hogy elvonulva átgondolja jó föltételeit, kivált azok gyakorlati vonatkozásaiban.
35. Hasonlóképp, de röviden, nyolc naponkint (a gyónás alkalmával) megnézi, nem vernek-e gyökeret rossz szokásai.
36. Évi lelkigyakorlatait sohasem hagyja el.
37. Isten szolgálatában gyermeki szeretet és öröm jellemzi, mert az Úr Jézus bizalmas barátjának tudja és érzi magát.
38. Életében és halálában az Isteni Főpap küldetésében jár el, magasztos hivatását az Ő túláradó irgalma ajándékának tekinti.
39. Jézus Szívének tisztelője és az Ő tiszteletének lelkes terjesztője.
40. Papi életének meredek ösvényein a Szeplőtelen Szűz pártfogásába fogódzik, s az Ő kívánságainak megvalósításán fáradozva halad mindvégig.


A. Méndez Medina

(Papi Lelkiség. Összeállította: Hunya Dániel S. J. teológiai tanár, a Szegedi Egyházmegyei Papnevelő Intézet lelki igazgatója. Kiadásért felel Magyar Károly lelkész. 1947/48. 18. szám. 46-48. old.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.

Kukkants be egy apácazárdába! Több száz éve senki sem látta, mi van belül

Olyan dolgot osztunk meg veletek, ami Magyarországon eddig még sosem volt látható. Az alábbiakban több olyan videót közlünk, mely megal...

Népszerű bejegyzések