2016. augusztus 21., vasárnap

Útmutató egy jó szentgyónáshoz


Egy jó szentgyónáshoz elengedhetetlenül szükséges:

-Az elkövetett bűnök felett érzett igaz bánat;
-Minden, az utolsó gyónás óta elkövetett halálos bűn megvallása;
-A kiszabott vezeklés elvégzése és az okozott kár lehetőség szerinti jóvátétele.

Imádság a szentgyónás előtt

Édes jó Istenem, te mindig szívesen bocsátod meg bűneinket s irgalmas jósággal fogadod vissza a bűnös embert kegyelmedbe; tekints nagy könyörületességgel az én szegény lelkemre.

Sokszor és sokat vétettem ellened és most ismét visszatérek hozzád, hogy a bűnbánat szentségében bűneim bocsánatát megnyerhessem. Segíts Uram, hogy e nagy kegyelemhez kellően előkészüljek; világosítsd meg értelmemet, hogy minden bűnömet megismerjem; indítsd meg szívemet és akaratomat, hogy minden bűnömet irántad való szeretetből megbánjam; vezéreld nyelvemet, hogy minden megismert és megbánt bűnömet őszintén és teljesen meggyónjam, hogy megtisztult lélekkel szeretetedbe ismét visszajuthassak.

Szentlélek Úr Isten, lelki világosság forrása, világosítsd meg kegyelmed sugarával emlékezetemet és segíts engem bűneim megismerésében. Mutasd meg nekem azokat oly világosan, amint egykor látni fogom őket, amikor halálom pillanatában előtted ítéletre megjelenek.
Szűz Mária, kegyelem és irgalom anyja, bűnösök oltalma, kérd értem szent Fiadat, hogy szent gyónásomat méltóan végezhessem, bűneimtől megtisztuljak és szent kegyelmével új, szebb, bűntelen életet élhessek.

Istennek minden szentéi s főleg ti, akik e földi életben a bűnbánatra oly szép példát adtatok, kérjétek a jó Istent, hogy példátokat töredelmes lélekkel követhessem. Amen.
Lelkiismeret-vizsgálat

A bánat és erősfogadás felindítása

Istenem, íme. előttem vannak bűneim! Keresnem kellett volna téged, és nem törődtem veled. Szeretnem kellett volna téged, és megvetettem hálátlanul, könnyelműen szent akaratodat. Te Alkotóm vagy, és én gyarló teremtményed vagyok; te Megváltóm vagy, és én szerető szívedet bántalmaztam: te Megszentelőm vagy, és én megrontottam magamban képmásodat. Bűnt bűnre halmoztam; megszegtem jófeltételeimet, üdvös Ígéreteimet, ellenálltam szent kegyelmednek.
Őszinte szívvel szánom és bánom, hogy tégedet, szeretetreméltó, jó Istenemet, megbántottalak. Bűneimet utálom és meg is fogadom, hogy azokat mind őszintén meggyónom, elhagyom és megjavulok.
Adj Uram, e komoly szándékomhoz erőt és kegyelmet, állhatatosságot és kitartást, hogy kész legyek inkább meghalni, mint téged, végtelenül jó Istenemet, súlyosan megbántani.


Bűneink megvallása

A gyóntatószékbe lépés után letérdelünk és ezt mondjuk: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Általános és az előző gyónást érintő kérdések:
1.
fiú vagyok
lány vagyok
férfi vagyok
nő vagyok
és
) nőtlen, illetve hajadon vagyok.
) egyházi házasságban élek és gyerekem van.
) egyházilag érvényes házasságom van, de külön élek a házastársamtól.
) özvegy vagyok és egyedül élek.
Utoljára gyóntam ezelőtt.
kb. héttel
kb. hónappal
kb. évvel
Érvényesen gyóntam és a kiszabott elégtételt elvégeztem.
Még nem végeztem el a kiszabott elégtételt.
Utolsó gyónásaim egyikén tudatosan kihagytam egy vagy több súlyos bűnt.
Mennyit?
Melyiket?
Utolsó gyónásaimban elfelejtettem egy vagy több súlyos bűnt megvallani
Mennyit?
Melyiket?
„Alázattal és bűnbánattal megvallom bűneimet"


Isten első parancsáról: „Én vagyok a Te Urad, Istened!”

Elmulasztottam a reggeli és/vagy az esti imát:
egyszer
néha
mindig
Figyelmetlenül illetve tiszteletlenül imádkoztam.
Evés előtt nem imádkoztam.
Szegyei Item hitemet és nem vallottam meg.
Hittem babonában.
Okkult praktikákban vettem részt. pl. asztaltáncoltatáson, üveggömb kérdezésén, jósnőt kerestem fel. hittem a horoszkópnak.
Szentségtörést követtem el, például:
érvénytelenül gyóntam
súlyos bűn állapotában áldoztam
szent dolgokat helytelenül használtam
megszentelt dolgokat megbecstelenítettem
Nem képeztem magam a katolikus hitben a katolikus katekizmus tanulmányozása, katolikus könyvek olvasása, vallásos előadásokon való részvétel stb. által.
Önszántamból kételkedtem valamely hittételben, például:
Mária állandó szüzességében
Jézus valóságos jelenlétében az Oltáriszentségben
Jézus Krisztus istenségében
valamely más dogmában
Hitellenes
könyvet olvastam
filmet néztem
könyvet, cikket írtam
könyveket, újságokat, filmeket adtam el
Hitellenes beszédeket
hallgattam
tartottam
Aktívan részt vettem nem-katolikus szertartáson.
(A passzív részvétel bizonyos komoly okokból megengedett, pl. családi esküvőn, temetésen.)
Katolikusellenes párt vagy közösség tagja
vagyok
voltam
Vakmerőén bizakodtam Isten irgalmasságában, pl. azzal a gondolattal követtem el egy bűnt hogy majd úgyis meggyónóm.
Zúgolódtam Isten utasításai ellen, elégedetlen, hálátlan voltam Istennel szemben.
Isten második parancsáról: „Isten nevét hiába ne vegyed!”
Isten vagy a szentek nevét
könnyelműen, tiszteletlenül ejtettem ki
szitkozódva ejtettem ki hányszor?
Szükségtelenül vagy hamisan esküdtem.
Milyen alkalomból?
Hányszor?
Egy fogadalmat, azaz egy Istennek tett ígéretet nem tartottam be.
1. Mit?
Isten harmadik és az Egyház első és második parancsáról: „Emlékezz meg róla, hogy az Űr napját megszenteljed!”
Vasár- és egyházilag előírt ünnepnapokon kötelező
szentmisén részt venni
a szolgai munkát kerülni
Az egyházilag előírt ünnepekhez Magyarországon a következő ünnepek tartoznak:
Urunk születésének főünnepe; december 25.
Urunk születésének oktávája; január 1.
Mária mennybemenetele; augusztus 15.
Szentmisét mulasztottam vasár- és ünnepnapon,
Igaz ok nélkül.
Elkéstem vagy túl korán elmentem.
Áhítat nélkül vettem részt a misén.
Nyomós ok nélkül nehéz és hosszantartó testi munkát végeztem vasár- és ünnepnapon, pl. füvet nyírtam, autót javítottam.
Hányszor?
Milyen sokáig?
+++
Isten negyedik parancsáról: „Atyádat és anyádat tiszteld!”
Engedetlen voltam szüleimmel illetve elöljáróimmal szemben.
Rosszat kívántam szüleimnek.
Megvetettem, kigúnyoltam szüléimét, nevelőimet, feletteseimet.
Szüleimmel, nevelőimmel, feletteseimmel szemben akaratos és dacos voltam.
Szeretetlenül, szemtelenül vagy tiszteletlenül beszéltem szüléimről, nevelőimről, elöljáróimról.
Nem imádkoztam szüléimért, nevelőimért és feletteseimért.
Veszekedtem testvéreimmel.
Nem gondoskodtam gyermekeim testi jólétéről.
Nem gondoskodtam eléggé gyermekeim szellemi, lelki neveléséről.
Nem szüntettem meg körülöttük a bűnre szolgáló alkalmakat.
Nem gondoskodtam vallási nevelésükről.
Nem buzdítottam őket a szentségek vételére.
Rossz példát mutattam nekik.
Nem gondoskodtam öregkorukban szüléimről.
Isten ötödik parancsáról és a felebaráti szeretetről: „Ne ölj! Szeresd felebarátodat, mint tenmagad at!”
Kárörvendő voltam.
Képmutató, alakoskodó voltam.
Gyűlölködő voltam.
Bosszúvágyé voltam.
Kötekedő, veszekedő voltam.
Mindent jobban tudó. tudálékos voltam.
Haragtartó voltam.
Dühös, indulatos, heves voltam.
Türelmetlen voltam embertársaim iránt.
Nem iparkodtam eléggé kibékülni haragosaimmal, illetve kikerülni az ellenségeskedésre szolgáló alkalmakat.
Rosszul viselkedtem.
Kíváncsi voltam, és olyan dolgokba avatkoztam, amikhez semmi közöm.
Hiú voltam külsőmre illetve viselkedésemben.
Irigy voltam mások vagyonára, szerencséjére és életvitelére.
Féltékeny voltam mások sikerére, szerencséjére.
Durva, követelődző, rideg, nagyképű voltam embertársaimmal.
Elhanyagoltam állapotbeli (iskolai, házastársi, munkahelyi) kötelességeimet.
Saját hibámból nem tartottam be ígéretemet.
Megütöttem, illetve más módon megsebesítettem valakit.
Szándékosan lelki fájdalmat okoztam valakinek.
Kigúnyoltam valakit.
Ridegen beszéltem másokról.
Gyűlöltem valakit.
Belegázoltam másnak a becsületébe azáltal, hogy rejtett hibáit kibeszéltem.
Egy ártatlant
megöltem
abortuszom voltIdegen bűn szárad rajtam, amennyiben
bűnt tanácsoltam
valakinek bűn elkövetésére adtam parancsot
beleegyeztem mások bűnébe
másokat bűnre csábítottam, pl. helytelen öltözékkel
dicsértem mások bűnét
hallgattam, mikor valaki bűnt követett el
nem büntettem meg mások bűnét
részt vettem mások bűnében
védelmeztem mások bűnét
Veszélyeztettem saját, illetve mások életét helytelen viselkedésem által, pl. a közlekedésben
Megpróbálkoztam az öngyilkossággal.
Mértéktelen és válogatós voltam evésben, ivásban, dohányzásban.
Kitettem magam annak a veszélynek, hogy bűnt kövessek el.
Nem kerültem el az alkalmat a bűn elkövetésére.
Elmulasztottam élő illetve halott rokonaimért imádkozni.
Isten hatodik és kilencedik parancsáról: „Ne paráználkodjál!”
Tetszéssel foglalkoztam és időztem szemérmetlen gondolatoknál.
Céltalan gondolkodással és töprengéssel önszántamból keltettem fel magamban szemérmetlen érzéseket.
Örömmel emlékeztem vissza az elkövetett vétkeimre.
Szemérmetlen szándékkal kívántam valamit megnézni, hallani, tenni.
Szemérmetlenséget tetszéssel beszéltem, hallgattam, énekeltem, olvastam.
Vétkeztem szemérmetlen pillantásokkal (rossz színházi eladás, film, mozi).
Vétkeztem szemérmetlen érintésekkel
magamon
máson

Szemérmetlenséget követtem el
Egyedül
mással

asszonnyal b) leánnyal c) férfivel d) fiúval

Engedtem, hogy más szemérmetlenséget kövessem el rajtam.
Vétkeztem a házastársi kötelességeim ellen
gondolattal és/vagy kívánsággal
szavakkal
tettel - Hányszor?_________
a) fogamzásgátlót használtam
b) a házastársi kötelességemet nem teljesítettem
c) megszakítottam a házasságotIsten hetedik és tizedik parancsáról: „Ne lopj!”
Visszaéltem valakinek a bizalmával.
Megloptam valakit.
Mit? ______________
Mennyit?___________
Becsaptam valakit.
1. Mivel?___________
Valamely közlekedési eszközön ( metró, busz, vonat, villamos) érvényes jegy nélkül utaztam.
Rossz, hanyag munkát végeztem vagy rossz árut szállítottam.
Alkalmazottamnak nem fizettem ki időben megérdemelt bérüket.
Kárt okoztam másnak a vagyonában. Mit?
Szerződéseket, pl. munka-, adás-vételi szerződéseket nem tartottam be, igazságtalan voltam örökösödési ügyekben.
Kölcsönzött dolgokat nem adtam vissza.
Tékozló voltam, jó ehető ételt eldobtam.
Rám bízott titkokat vagy hivatali/szakmai titkokat másoknak elárultam.
A másoknak okozott kárt nem térítettem meg, a becsületükön, illetve javaikon elkövetett kárt nem tettem jóvá.
Isten nyolcadik parancsáról: „Hamis tanúságot ne tégy!”
Hazudtam:
szükségből
tréfából
udvariasságból
ártottam ezzel másnak
Ok nélkül gyanúsítottam valakit.
Valódi ok nélkül kibeszéltem más bűnét vagy hibáját.
Hízelegtem, hogy ezzel előnyökhöz jussak.
Nyilvánosan megszégyenítettem valakit.
Megrágalmaztam valakit, vagyis olyan hibákat állítottam valakiről, ami nincs neki.
Nem vontam vissza, amivel valakit megrágalmaztam.
Felnagyítottam más valóban meglevő hibáját.
Igaztalan voltam viselkedésemben és beszédemben.

Az Egy ház parancsairól:
Az előírt napokon (Hamvazószerdán és Nagypénteken) nem böjtöltem és nem Tartoztattam meg magamat.
Elmulasztottam az év péntekéin az önmegtartóztatást, illetve valamilyen bűnbánati cselekmény végrehajtását.
Nem teljesítettem húsvéti kötelezettségeimet, vagyis nem gyóntam legalább egy évben egyszer, és nem áldoztam még húsvétkor sem.
A hét főbűnről:
A főbűnökben rejlenek fő gyengeségeink. A konkrét erős fogadásnak feltétlenül ezekre a pontokra kell koncentrálnia!
Gőgös, nagyképű, öntelt, beképzelt, tetszeni vágyó, kacér voltam.
Zsugori voltam, nem voltam hajlandó szükséget szenvedő embereknek segíteni.
Irigy, kárörvendő voltam.
Rest voltam
hivatásbeli kötelességeimben
imában és a szentségek vételében
Haragos voltam.
Mértéktelen voltam.
evésben, ivásban
valami másban____________
Buja voltam.

Vezeklés / Elégtétel
Rózsafüzér
örvendetes
fájdalmas
dicsőséges
egy tized 
két tized
öt tized
Litániák
Lorettói
Jézus Szent Neve
Jézus Szent Szíve
Jézus Szent Vére
Szent József
Mindenszentek
Miatyánk, Üdvözlégy Mária, Dicsőség az Atyának, és Fiúnak és Szentlélek Istennek
egyszer
kétszer
ötször
Jézus öt sebének tiszteletére

Hálaadó ima a gyónás után

Szeretetreméltó Jézusom, nagy hálával tartozom neked, hogy engem, méltatlan bűnöst a bűnbánatra kegyesen meghívtál s vétkeim bocsánatát kegyelmesen megadtad. Vajha egykor az égben mindörökké élvezhetném irgalmasságodat! Eddig sokszor elveszítettelek; de a jövőben nem akarlak többé elveszíteni. Kegyelmeddel meg akarom változtatni életemet; hiszen mindenek fölött te érdemeid az én egész szeretetemet! Ezután nem akarok többé tőled elszakadni, mert megfogadtam már. hogy inkább meghalok, mint téged megbántalak.

Most, íme, megújítom ez ígéretemet. Megfogadom egyszersmind, hogy a bűnnek minden alkalmát elkerülöm s minden eszközt, módot felhasználok, hogy többé ne vétkezzem. S mert te. Istenem, ismered gyöngeségemet. adj kegyelmet, hogy hozzád halálomig hű maradjak; segíts meg, hogy a kísértés óráján mindig nálad találjak menedéket.

Végtelen irgalmú Isten, a Boldogságos Szűz és minden szentnek érdemeire kérlek, legyen előtted kedves e gyónásom. Pótolja gyarlóságomat határtalan irgalmad s őrizz meg engem kegyelmedben, aki élsz és uralkodói a Fiúval és a Szentlélekkel mindörökké. Amen.

A fenti szöveg pdf és word-formátumban is letölthető INNEN.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.

Kukkants be egy apácazárdába! Több száz éve senki sem látta, mi van belül

Olyan dolgot osztunk meg veletek, ami Magyarországon eddig még sosem volt látható. Az alábbiakban több olyan videót közlünk, mely megal...

Népszerű bejegyzések