2016. október 27., csütörtök

'56-osokért imádkozott a pápa

XII. Piusz pápát személyes élmény fűzte Magyarországhoz az 1938-as Eucharisztikus Kongresszus óta.


Már 1956. október 28-án a magyar forradalomra Luctuosissimi eventus kezdetű enciklikájával reagált, amelyet a vatikáni rádióban felolvastak. Ebben rokonszenvéről biztosította a szabadságáért harcoló magyar népet, s annak sikeréért imára szólította fel a világegyházat (mint annak idején Hunyadi János fegyvereiért is az akkori pápa).
November 1-én ezt újabb enciklika követte Laetamur admodum kezdettel, Mindszenty és Wyszyñski bíborosok kiszabadulásának alkalmából, midőn „Lengyelország és Magyarország népeire végre-valahára az igazságosságra épülő béke új hajnala látszik felvirradni”. A forradalom leverésének hírére pedig november 5-én Datis nuperrime encklikájában kel a magyarok védelmére, elítélve az erőszakot.
Végül november 10-én a pápa személyesen is megszólal Allo strazio del nostro cuore kezdetű, drámai hangú rádiószózatával.
„Atyai szívünk gyötrelmében” fordul a drága magyar néphez az őt ért igazságtalanság miatt, egyúttal éreztetve a vele egy időben zajló szuezi háború miatti aggodalmát is, amely a magyar forradalommal egy időben kezdődött, mintegy azt kihasználva a közel-keleti olaj megszerzése érdekében.
„Túl sok vér ömlött ki igazságtalanul! . . . A gyanakvás és a szószegés mély gödröt ásott”, amely elválasztja egymástól az embereket.


„Nincs kétség afelől, hogy ezen napok erőszakban való tobzódása miatt a világban megrendült a bizalom, amely már elkezdte egyesíteni a népeket”; az erőszak „a gazdasági érdekeket az emberi élet és az erkölcsi értékek fölébe helyezi.”
Ebben a helyzetben, amely „az emberekben kétséget ébreszt a jövő iránt, . . . Istentől az összes nemzetek javára kapott megbízásunk alapján . . . fordulok a népekhez kiáltásommal: újítsuk meg a béke útjait, erősítsük meg az áhított egységet, állítsuk helyre a bizalmat, amelyet elvesztettünk!”

„Ezért legelőbb is hozzátok fordulok, minden népből és országból való kedves emberek, férfiak és nők, értelmiségiek, munkások, iparosok és parasztok, terjesszétek kormányaitok elé belső érzéseiteket és valódi törekvéseiteket”; ezek elutasítják a zsarnokságot és a háborút, amelyek „következményei romok, gyász, rabság és halál. . . Elég volt a törvénytelen és kegyetlen elnyomásból, a háborús kezdeményezésekből, a hatalmak uralmából, mert ezek a földi életet a terror és félelem poklává változtatják, megölik a lelket, megsemmisítik a haladás és a munka gyümölcseit.” A közhatalom természetjogból eredő feladata mindennek a biztosítása.
A legnyomasztóbb gondot a pápa számára mindenesetre a szomorú magyar események jelentik. A „világ spontán megrendülése” megmutatja, hogy „mennyire szükséges a szabadság helyreállítása”. Emberek milliói élnek szolgaságban, nélkülözik az emberi jogokat, az igazságosságot és a békét. „A béke, a szabadság! Ezek a félelmes szavak nem engednek több kétértelműséget... Ismételjétek, nyilvánítsátok ki, valósítsátok meg őket... Isten majd megsegít, Isten lesz az erőtök. Isten! Isten! Isten!


Budapesti templom

Hangozzék ez a kimondhatatlan név – forrása minden jognak, igazságosságnak és szabadságnak – a parlamentekben, a tereken, a házakban és a hivatalokban, az értelmiségiek és munkások száján, a sajtóban és a rádióban. Isten neve, mely egyenértékű a békével és szabadsággal. Legyen a jóakaratú emberek zászlaja, kötelék a népek és nemzetek között, az a jel, amelyben a testvérek és a közjó munkálói egymást felismerik. . . Visszhangozzék ez a név a templomokban és a szívekben”, hogy végtelen ereje kipótolja az emberi gyengeséget.

E szózat, bár „minden néphez és minden nemzet kormányzatához” szól, közvetlenül mégis csak az egyszerű embereket szólítja meg, felhíva őket arra, hogy ők gyakoroljanak hatást saját kormányaikra.
A pápát tapasztalatai már megtanították arra, hogy a világi hatalom oda sem figyel az egyházi megnyilatkozásokra, vagy ha igen, éppen a kívánttal ellentétesen jár el. Ez történt 1917. jún. 29-én a németeknek előterjesztett pápai békejavaslattal, 1939-ben az új világháború elkerülésére elküldött pápai jegyzékekkel, vagy a holland püspöki karnak a németek ottani zsidóüldözése ellen kiadott pásztorlevelével. Amikor pedig a II. világháború utáni igazságos békekötésért lépett fel, Sztálin gúnyolódásával találkozott: „Hány hadosztálya is van a pápának?” De nem gondolkoztak másképpen a pápáról Roosevelt vagy Churchill sem, legfeljebb nem mondták ki, amit gondoltak. A II. világháború után újabb fenyegetés jelent meg Közép-Európában: a harcos ateista kommunizmus kísértete, amely egyre több elvtársra talált Olaszországban és Franciaországban is, és azzal fenyegetett, hogy elárasztja egész Európát.

XII. Piusznak, ennek az érzékeny lelkiismeretű pápának a magyar forradalom eseményeinél már nem volt oka arra, hogy ne szólaljon meg. A pápai megnyilatkozást hatalmas tömegdemonstrációk követték, amelyek jelentékenyen járultak hozzá a szovjet rendszer terjeszkedésének megállításához, nyugati követőinek kiábrándulásához.
A szózat bizonyos dolgokat kimond, bizonyos dolgokat sejtet. Amint például a szuezi háborút is. Hasonlóképpen elgondolkoztató, hogy mire gondolhatott, amikor Isten „kimondhatatlan” nevének „hangoztatásá”-ra szólít fel. Hogyan lehet egy „kimondhatatlan” nevet nemcsak „kimondani”, de „hangoztatni”? Ráadásul a „hivatalokban”, amelyek nem a szónoklás, hanem a munka helyei. Isten nevét, amelyről már az Ószövetség népe is tudta, hogy lényegénél fogva kimondhatatlan. „Vagyok, AKI VAN”, akinek a lényege a léte, aki szóval nem, csak léttel mondható ki. Nem szavakkal, hanem a profán hétköznapok tetteinek tanúságtételével.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.

Kukkants be egy apácazárdába! Több száz éve senki sem látta, mi van belül

Olyan dolgot osztunk meg veletek, ami Magyarországon eddig még sosem volt látható. Az alábbiakban több olyan videót közlünk, mely megal...

Népszerű bejegyzések